Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Οι συνεχείς αναστολές της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ. και οι εξ αυτών κίνδυνοι

Η Χώρα μας παρέλειψε μέχρι τώρα να ασκήσει το διεθνώς αναγνωρισμέ
νο δικαίωμά της να επεκτείνει (Συνθήκη Montego Bay) τα χωρικά της
ύδατα στα 12 ναυτικά μίλλια (νμ). Ισχυρίσθηκαν οι κυβερνήσεις των
τελευταίων 20 ετών, ότι το δικαίωμα αυτό επαφίεται στην διακριτική
ευχέρειά των, χωρίς όμως να καθορίσουν τον χρόνον άσκησής του.
Στην εσωτερική έννομη τάξη της Γερμανίας, της Δανίας και άλλων
κεντροευρωπαϊκών χωρών έχει επικρατήσει η θεωρία της "Αποδυνάμω
σης του Δικαιώματος" (Rechts Verwirkung) στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
Δίκαιό των. Πιστεύω ότι επιβάλλεται - πριν είναι πάρα πολύ αργά - να
εξετάσουν οι αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ελληνικού υπουργείου των
Εξωτερικών, εάν ο θεσμός αυτός μπορεί να ισχύσει και να επιβληθεί,
κατ΄επέκταση, και στο Διεθνές Δίκαιο και αν μπορεί να προβληθεί από
την Τουρκία σε ένσταση προς την διακηρυγμένη ελληνική πρόθεση.
Η αποδυνάμωση του δικαιώματος μπορεί να προκαλέσει την μερική ή
ολική εξασθένισή του και ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ,
όταν ο δικαιούχος (εν προκειμένω η Πατρίδα μας), ενώ είχε την δυνατό
τητα και ήταν σε θέση να προβεί εγκαίρως στην άσκησή του, αδράνησε
και εφησύχασε επί μακρόν χρονικό διάστημα κατά το οποίον η Τουρκία
αρνείτο συστηματικά και με απειλή πολέμου (casus belli) το δικαίωμά μας αυτό.